document.write('
') 2022中学语文课外文言文习题及答案:论周东迁 - 唐诗宋词网
唐诗宋词网_唐诗宋词精选_唐诗三百首全集_打造中国最大的诗词网

唐诗宋词网_唐诗宋词精选_唐诗三百首全集_打造中国最大的诗词网

唐诗宋词网乃是国内知名的古诗词网站。诗词网遵循专业、精准、规范、实用的原则。里面收录唐诗、诗词、古诗词、宋词、近代诗、元曲、文言文、唐诗300首、宋词300句、李白、杜普、苏轼、等数十万精品古诗词。

菜单导航
唐诗宋词网 > 文言文 > 正文

2022中学语文课外文言文习题及答案:论周东迁

作者: 采集侠 更新时间: 2022年11月21日 14:16:40 游览量: 61

简述:

2022中学语文课外文言文习题及答案:论周东迁|参考译文。以下为同学们带来2022中学语文课外文言文习题及答案:论

 太史公曰:学者皆称周伐纣,居洛邑。其实不然。武王营之,成王使召公卜居之,居九鼎焉,而周复都丰、镐。至犬戎败幽王,周乃东徙于洛。

 苏子曰:周之失计,未有如东迁之缪者也。自平王至于亡,非有大无道者也。周灵王之神圣,诸侯服享,然终以不振,则东迁之过也。昔武王克商,迁九鼎于洛邑,成王、周公复增营之。周公既没,盖君陈、毕公更居焉,以重王室而已,非有意于迁也。周公欲葬成周,而成王葬之毕,此岂有意于迁哉?

 今夫富民之家,所以遗其子孙者,田宅而已。不幸而有败,至于乞假以生可也,然终不敢议田宅。今平王举文、武、成、康之业,而大弃之,此一败而鬻田宅者也。夏、商之王,皆五六百年,其先王之德,无以过周,而后王之败,亦不减周幽、厉,然至于桀、纣而后亡。其未亡也,天下宗之,不如东周之名存而实亡也。是何也?则不鬻田宅之效也。

 盘庚之迁也,复殷之旧也。古公迁于岐,方是时,周人如狄人也,逐水草而居,岂所难哉?卫文公东徙渡河,恃齐而存耳。齐迁临淄,晋迁于绛、于新田,皆其盛时,非有所畏也。其余避寇而迁都,未有不亡;虽不即亡,未有能复振者也。

 春秋之时,楚大饥,群蛮叛之,申息之北门不启,楚人谋徙于孤高。蔫贾日:“不可。我能往,寇亦能往。”于是乎以秦人、巴人灭庸,而楚始大。苏峻之乱,晋几亡矣,宗庙宫室尽为灰烬。温峤欲迁都豫章,三吴之豪欲迁会稽,将从之矣,独王导不可,曰:“金陵,王者之都也。且北寇方强,一旦示弱,窜于蛮越,望实皆丧矣。”乃不果迁,而晋复安。贤哉导也,可谓能定大事矣。嗟夫,平王之初,周虽不如楚之强,顾不愈于东晋之微乎?使平王有一王导,定不迁之计,收丰镐之遗民,而修文、武、成、康之政,以形势临东诸侯,齐、晋呈强,未敢贰也,而秦何自霸哉!

 吾故日:周之失计,未有如东迁之缪者也。

 (选自《苏轼文集》,有删改)

 8.对下列语句中加点词的解释,不正确的一项是()

 A.未有如东迁之缪者也缪:通“谬”,错误

 B.至于乞假以生可也假:借,贷

 C.恃齐而存耳恃:依靠

 D.修文、武、成、康之政修:修改

 9.下列各组语句中,全都说明周平王不应该“东迁”的一组是()

 ①周灵王之神圣,诸侯服享,然终以不振

 ②举文、武、成、康之业,而大弃之,此一败而鬻田宅者也

 ③避寇而迁都,未有不亡;虽不即亡,未有能复振者也

 ④周人如狄人也,逐水草而居

 ⑤金陵,王者之都也

 ⑥平王之初,周虽不如楚之强,顾不愈于东晋之微乎

 A.①②④B.②③⑥C.①④⑤D.③⑤⑥

 10.下列对作者观点的分析和概括,不正确的一项是()

 A.成主、周公虽然重视洛邑,但是都没有迁都洛邑的打算。

 B.周平王迁都洛邑是放弃了祖宗基业,导致东周名存实亡。

 C.举齐、晋迁都之例,说明即使是在强盛的时候迁都,国家也会衰亡。

 D.周平王如果不迁都,只要采取正确的措施,秦国就没有称霸的机会了。

 11.把第三大题文言文阅读材料中画线的语句翻译成现代汉语。(8分)

 (1)今夫富民之家,所以遗其子孙者,田宅而已。(2分)

 (2)苏峻之乱,晋几亡矣,宗庙宫室,尽为灭烬。(2分)

 (3)平王之初,周虽不如楚之强,顾不愈于东晋之微乎?(4分)

文章链接:http://www.vantonefound.org/wyw/60479.html

文章标题:2022中学语文课外文言文习题及答案:论周东迁